Nissepartiets Politiske Manifest

Nissepartiets Politiske Manifest

Under kan du lese Nissepartiets politiske manifest som er et dokument der vi beskriver politikken vårt parti og de som representerer partiet må forplikte seg til å fremme.

Politikken til Nissepartiet bygger på det vi kaller den naturlige verdensordenen hvor vi anerkjenner de såkalte naturlovene som sier at et hvert menneske har visse rettigheter gitt dem av Gud, skaperen, kraften eller hva du en måtte velge å anse for å være skaperverket og menneskets opprinnelse.

Disse rettighetene mener vi slik forfatterne av den amerikanske grunnloven står over enhver menneskeskapt lov, og vi mener derfor ingen STAT eller andre menneskelig skapte myndigheter eller organisasjoner kan frata noen menneske disse rettighetene.

Rettighetene det her er snakk om er som følger:

LOV OM RETTEN TIL ET FRITT LIV

 1. Retten til ytringsfrihet:
  • Med retten til ytringsfrihet mener vi at ethvert menneske har full rett til å ytre og uttrykke seg fritt så sant man ikke fysisk skader eller oppfordrer til skade på andre mennesker, andres private eiendom eller husdyr.
  • Retten til å ytre seg skal ikke kunne begrenses ved at staten eller andre menneskeskapte myndigheter lager andre lover eller regler som forsøker å innskrenke ytringsfriheten. Eksempel på dette kan være å fremme lover eller regler hvor enkelte ord, uttrykk eller symboler forbys.
  • Ytringsfriheten kan KUN innskrenkes i tilfeller hvor den direkte benyttes for å fremme bruken av vold mot et annet menneske, privat eiendom eller husdyr, men det skal til og med i slike tilfeller være sterke beviser for at hensikten med ytringen var nettopp å oppfordre til bruken av vold.
 2. Retten til selvforsvar:
  • Retten til selvforsvar skal være total, og det skal ikke finnes noen begrensninger på denne retten. Det vil si staten eller andre menneskeskapte myndigheter/lover skal ikke kunne begrense eller hindre folk fra å på en best mulig måte å kunne forsvare seg selv, sin familie, eiendom eller buskap.
  • Staten eller andre menneskeskapte myndigheter skal ikke ved hjelp av lover kunne forhindre noe menneske fra å anskaffe seg våpen eller annet selvforsvarsutstyr som er ment for selvforsvarsbruk. Det vil si man kan ikke forby en type våpen fordi enkelte anser våpenet som uegnet til selvforsvar så fremt våpenet/utstyret kan bæres av en normal bygget voksen mann.
  • Retten til selvforsvar skal ikke være begrenset til å gjelde brukt mot kun sivile, men skal også gjelde i situasjoner der en person måtte føle seg truet av myndighetene eller myndighetenes representanter.
  • Retten til selvforsvar skal stå sterkest i de tilfeller hvor den blir benyttet på egen privat grunn eller i tilfeller hvor det kan bevises at man virkelig har fryktet for ens egen eller ens families liv, sikkerhet og helse.
 3. Retten til bevegelsesfrihet og fri ferdsel:
  1. Et hvert menneske skal ha retten til fritt å kunne bevege seg innenfor landets grenser med mindre denne bevegelsen vil kunne føre til en krenkelse av andres private eiendomsrett.
  1. Retten til bevegelsesfrihet på offentlig eiendom kan unntaksvis begrenses i de tilfeller der fri bevegelse på eiendommen vil kunne medføre fare for skade eller tap av menneskeliv.
  1. Bevegelsesfriheten er IKKE gjeldende inne i offentlige bygninger da disse er å regne for privat eiendom, men er først bygningen åpnet for offentligheten så kan man ikke begrense folks frie ferdsel i de områder eller rom hvor fri ferdsel først var tillatt.
  1. Retten til bevegelsesfrihet og fri ferdsel gjelder IKKE for personer som IKKE er bosatt eller innehar statsborgerskap i landet, og ikke bare kan, men skal begrenses for å sikre rikets befolkning.
 4. Retten til å forsørge seg selv og ens familie:
  • Et hvert menneske skal ha full rett til å forsørge seg selv og sin familie, og staten skal ikke legge noen hindringer i veien for folks mulighet til å anskaffe seg mat, penger eller annet utstyr som er essensielt for et menneskes overlevelse.
  • Retten til å kunne forsørge seg gjelder IKKE dersom man forsøker å gjøre dette ved å bryte andres rett private eiendomsrett eller andres naturlige menneskerettigheter. Man kan ikke stjele fra noen for å selv overleve da dette kan føre til at andres rettighet til å kunne forsørge seg selv og til å kunne overleve brytes.
  • Staten kan ikke hindre noen fra å fiske, jakte eller på annen måte høste av naturen så fremt denne innhøstningen er nødvendig for individets, hans/hennes families øyeblikkelige overlevelse. Innhøstningen fra naturen kan dog ikke gjøres i stor skala, og skal stoppes dersom et alternativ til innhøstningen blir fremmet av staten eller av andre private organisasjoner eller personer.
 5. Retten til privat eiendom:
  • Et hvert menneske skal ha retten til selv å eie et sted å bo, og ha full enerett over sine private eiendeler enten de der ervervet gjennom handel med andre eller gjennom selvproduksjon.
  • Staten skal ikke kunne beslaglegge eller frata noe menneske eiendeler som er ervervet på lovlig vis, og skal ikke kunne innkreve skatt av allerede beskattede eiendeler, penger eller annet.
  •  Privat eiendom som er ervervet på lovlig vis kan ikke beslaglegges av staten. Andre som måtte ønske å ferdes på privat eiendom som er å regne som utmark (ikke dyrket jord) skal ikke kunne hindres med mindre de slår leir der for mer en ett døgn eller utgjør en reel trussel mot eiers eller eiers buskap eller families liv og helse.
  • Innhøstning av resurser på privat eiendom er kun lovlig i de tilfeller hvor det å forhindre et individ fra dette vil bryte det individets rett til å kunne forsørge seg selv eller sin familie. Denne retten kan dog som nevnt i retten til å forsørge seg selv begrenses ved at man tilbyr et alternativ til den ulovlige innhøstningen i form av lovlig arbeid eller at vedkommende betaler eier en avtalt «skatt» av innhøstningen.
  • Privat eiendom kan forsvares med alle tilgjengelige midler.
  • Skatt på allerede beskattet privat eiendom er forbudt da denne eiendommen ikke lengre er å anse som statens eiendom.
  • Eiendom skal ikke kunne nedarves og skal derfor med mindre arvinger betaler en arveavgift på 2% gå tilbake til staten. Dette gjelder KUN privat eid jord/skog, og ikke private eiendeler.

Nissepartiets partiprogram

Under følger Nissepartiets partiprogram for valget 2021, og det må merkes at enkelte deler av partiprogrammet enda ikke er ferdig utfylt og derfor vil kunne oppdateres da dette er et såkalt «levende» dokument.

 1. Asyl- og Innvandringspolitikk
  • Nissepartiet er et ganske liberalistisk politisk parti som mener at ethvert menneske skal ha retten til å søke et lykkelig og godt liv. Denne retten mener vi blir ivaretatt i loven vi ønsker å tillegge den Norske grunnloven kalt «Lov om retten til et fritt liv», og vi mener derfor at innvandring til Norge skal være streng, men rettferdig.
  • Innvandringen til Norge bør derfor være minimal, og man bør stille sterke krav til potensielle innvandrere om at Norsk lovgivning, tradisjon og kultur må og SKAL aksepteres, og at om man ikke ønsker å assimileres inn i den norske kultur og tradisjon så er et statsborgerskap uaktuelt.
  • Innvandrere skal IKKE sorteres ut fra kulturell bakgrunn, rase eller religion, men skal behandles på lik linje uavhengig av slike kriterier. Unntaket skal være andre etniske nordboere som Svensker, Dansker og Islendinger som vi mener vi allerede har en felles Nordisk kulturell og historisk tilknytning til. Innvandrere fra Nordiske land skal derfor behandles av et eget Nordisk immigrasjonsdepartement.
  • Norge skal være et fritt land, og for at vi skal kunne forbli det mener Nissepartiet at immigrasjonen til Norge må holdes på et lavt nivå, og at innvandrerbefolkningen i landet ikke skal overskride 15% av den totale befolkningen.
  • Asylsøkere skal kunne innvilges opphold i landet, men skal IKKE kunne tildeles statsborgerskap da forutsetningen for asyl er nettopp at disse skal tilbake til sitt opprinnelsesland når situasjonen i hjemlandet tilsier det.
  • Asylsøkeres rettigheter i Norge skal være begrenset, men de skal ha rett til helsehjelp og utdanning. Utdanningen til asylsøkere skal dog ikke være tilpasset et liv i det norske samfunnet, men skal være tilpasset situasjonen og behovet i landet de kom fra slik at de på en best mulig måte kan assimileres i hjemlandet ved en fremtidig retur.
  • Asylsøkere som begår lovbrudd som IKKE er av en art hvor lovbruddet kan sies å ha vært nødvendig for asylsøkerens liv og helse skal øyeblikkelig returneres til hjemlandet. Dette skal gjøres for å vise at Norges gjestfrihet kommer med betingelser, og at den Norske stats første og viktigste oppgave er å sikre eget lands borgeres liv og helse.
 2. Forsvarspolitikk
  • Norge skal ha et sterkt og effektivt forsvar som skal kunne forsvare landets befolkning, territorier og interesser.
  • Det Norske forsvaret skal IKKE benyttes i erobringskriger, og skal kun kunne delta i krigssituasjoner hvor våre allierte har et behov for støtte der krigens hensikt IKKE er å erobre en fremmed nasjons territorier.
  • Det Norske forsvaret skal heller ikke benyttes for å støtte eller skape en politisk omveltning i en eller flere fremmede nasjoner.
  • Det Norske forsvaret skal bygges på Norsk tradisjon og kultur, og medlemmer av forsvaret må forplikte seg til å forsvare Norsk kultur og tradisjon, og personer med en fremmed kultur eller tradisjon kan derfor IKKE være del av det Norske forsvaret.
 3. Landbrukspolitikk
  • Norge skal i størst mulig grad være selvforsynt av jordbruksartikler, og det skal derfor legges til rette for at man skal kunne produsere det meste av de nødvendige matvarene her i landet. Dette skal gjøres ved at man tar i bruk moderne teknologi og nye måter å drive jordbruk på som gjør det mulig å dyrke frukt og grønnsaker som ellers ikke vil kunne dyrkes i Norden.
  • Jordbruket skal også tilpasses slik at det vil kunne eksporteres matvarer fra Norge til utlandet, og man skal derfor ikke legge større begrensninger på jordbruket uten at det er godt dokumentert at disse begrensningene er nødvendige for å beskytte forbrukernes liv og helse.
  • Å pålegge jordbruket miljøskatt for kuers «metan» utslipp skal ansees som latterlig, og skal ikke kunne benyttes for å øke beskatningen på jordbruksartikler eller matvarer.
  • Bruken av subsidier skal begrenses og det skal oppfordres til mer samarbeid og/eller sammenslåing av mindre jordbruk som ikke selv er «levedyktige» i dagens økonomi.
 4. EU og internasjonale organisasjoner
  • Norge skal IKKE være medlem av store internasjonale organisasjoner som ikke tydelig fremmer Norske interesser eller som ikke tydelig fremmer ideen om demokrati og frihet.
  • Norske regjeringsmedlemmer skal IKKE kunne ha medlemskap eller verv i internasjonale organisasjoner da det sår tvil om det enkelte medlemmets lojalitet, og vil kunne forhindre statsråden fra å ha et klart fokus til det beste for Norge.
  • Statsministeren skal heller ikke kunne inneha medlemskap i private eller internasjonale organisasjoner, og skal ved sin inntredelse måtte melde seg ut av sitt politiske parti.
  • Nissepartiet mener at statsministeren skal ha det norske folks interesser som sitt hovedfokus og at man ved å frita statsministeren fra en partitilknytning vil øke statsministerens frihet til å arbeide på tvers av politiske skillelinjer til det beste for det Norske folket.
  • Medlemskap i politiske unioner som EU skal KUN kunne avgjøres gjennom folkeavstemning.
 5.  Folkeavstemninger
  • Bruken av folkeavstemninger skal økes i Norge da dagens teknologi har gjort dette mulig i større grad en tidligere.
  • Bruken av elektroniske avstemninger skal kun utføres ved saker som ikke har en større nasjonal betydning slik eksempelvis et medlemskap i EU ville ha fått, og skal derfor KUN benyttes i saker som er av nasjonal karakter. For større saker skal vanlig folkeavstemning ved hjelp av stemmesedler benyttes.
  • Enhver person skal på lokalt nivå kunne kreve folkeavstemning om lokale saker dersom han/hun har samlet inn 500 underskrifter til støtte for en folkeavstemning (Underskriftene skal også kunne innsamles elektronisk, men må i etterkant også kunne dokumenteres ved at det tas stikkprøver). I disse sakene kan elektronisk folkeavstemning holdes.
  • Direktedemokrati skal i størst mulig grad fremmes av Nissepartiet, og makten skal gis tilbake til folket.
 6. Stortingsverv og politisk karriere
  • Man skal ikke kunne gjøre karriere som politiker da dette skal være et samfunnsansvar. Man skal derfor ha en begrenset mulighet til å kunne sitte på stortinget og eller i regjeringen for å sikre at man ikke bygger opp en egen politisk klasse som ser seg selv som å stå over vanlige folk.
  • En person skal kun kunne være medlem av to regjeringer. Det vil si man maksimalt kan være regjeringsmedlem i 8 år.
  • På lik linje skal man kun kunne sitte på stortinget i to stortingsperioder, noe som vil si man maksimalt kan sitte på stortinget i 8 år før man går tilbake til å bli et vanlig medlem av samfunnet.
  • Nissepartiet mener også at det bør stilles krav til at man også skal måtte ha vært i vanlig arbeid i minst 4 år før man kan stille til stortingsvalg, og at politisk partiarbeid eller annet politisk verv i sttat og kommune ikke gjelder som VANLIG arbeid.
  • Nissepartiet ønsker å oppløse den politiske eliten, og endre systemet slik at politikernes fokus vil være mer rettet på å fremme politikk som er til det beste for den vanlige norske borgeren da de selv kun har en begrenset periode som politiker.
 7. Politi
  • Norsk politi fremstår stadig mer som en tyrannisk organisasjon som opererer på vegene av en politisk og økonomisk maktelite fremfor å jobbe for det norske folk.
  • Politiets oppgave skal være å TJENE det norske FOLK, og ikke politikerne, og politiet skal derfor underlegges folket direkte gjennom opprettelsen av folkevalgte politimestere.
  • Man skal VELGE politimestere for de ulike fylkene, og de skal velges for fire år om gangen. Dette vil gi folket en mulighet til å STRAFFE politimestere som oppfører seg som tyranner, og vil sikre at politiet jobber for FOLKET og ikke FOR politikerne.
  • En politimester skal velges for en periode på to år om gangen, og skal maksimalt kunne sitte som politimester i 8 år.
  • Politiets retningslinjer skal IKKE kunne bryte med de naturlige lovene som beskrevet i «Lov om retten til et fritt liv».
 8. Våpenpolitikk
  • Enhver statsborger i Norge skal ha retten til å eie og erverve våpen. Det skal ikke finnes begrensninger på hvor mange eller hvor store våpen en mann/kvinne kan eie ut over hvor mye han/hun kan bære.
  • Det skal være aldersgrense på kjøp av våpen som er begrenset til 16 år da det skal kreves at enhver som ønsker å erverve våpen til selvforsvar skal gjennomgå et offentlig obligatorisk kurs. Man skal ikke kunne stryke på dette kurset, men man skal være nødt til å møte og ha gjennomført kurset da man ønsker at folk som bærer våpen skal ha kjennskap til hvordan disse fungerer og sikkerheten rundt bruken av dem.
  • Salg av våpen skal KUN kunne gjøres av lovlig registrerte selgere, og ulovlig ervervede våpen skal kunne beslaglegges av myndighetene.
  • Privat salg av våpen skal kunne gjøres, men det kreves da at papirer for overførselen av eierskap utfylles av begge parter og sendes inn til registering i våpenregisteret.
  • Alle våpen skal registreres med registreringsnummer, skanning av avfyrte kuler som kan benyttes i en mulig kriminell etterforskning.
  • Alle våpen skal fritt kunne bæres på offentlig sted, men skal da være synlige. Skjulte våpen skal det ikke være lovlig å bære uten tillatelse.
  • Luftvåpen, kniver, pil og bue etc skal alt være fullt lovlig for alle å eie, lage og benytte fritt.
 9. Narkotika
  • Det skal være fritt frem for folk å benytte narkotika som er solgt fra lovlige forretninger for narkotiske medikamenter. Ulovlig ervervet narkotika skal straffes med opptil 2 års fengsel.
  • Nissepartiet mener folk skal ha rett til selv å avgjøre hvilke narkotiske stoffer de ønsker å benytte seg av, men at dette også skal komme med et ansvar og at man derfor kan risikere å ikke kunne anskaffe seg en livsforsikring eller at man vil måtte betale legeregninger til det offentlige selv.
  • Fremstilling av narkotiske stoffer skal det være strenge lover og regler for, og ulovlig fremstilling eller innførsel skal straffes med ekstremt strenge straffer som opptil 50 års fengsel.
  • Mindreårige skal IKKE ha lov å benytte narkotiske stoffer som ikke er godkjente legemidler, og foreldre som benytter ikke godkjente legemidler i åsyn av egne mindreårige barn skal kunne bøtelegges med inntil 1000 kroner.

Dette er Nissepartiets politiske manifest frem til dagens dato, men vi håper å kunne endre og oppdatere det etter hvert som folk blir medlemmer av partiet og vi for kartlagt en tydeligere retning for partiet.